OC w życiu prywatnym – czy warto je wykupić?

28 października 2019

Ubezpieczenie OC kojarzy się głównie z polisą komunikacyjną, którą posiadać muszą wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych. Tymczasem jest to produkt o znacznie szerszym zastosowaniu, także w polisach mieszkaniowych.

Odpowiedzialność cywilna to pojęcie odnoszące się do szkód wyrządzonych w życiu prywatnym – czyli podczas wykonywania czynności życia codziennego. Związane są one z różnymi obszarami, takimi jak np.:

 • posiadanie nieruchomości mieszkalnej,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • rekreacyjne i amatorskie uprawianie sportu,
 • wyjazdy turystyczne,
 • korzystanie z rowerów czy wózków inwalidzkich,
 • wykorzystywanie w celach rekreacyjnych łodzi, motorówek, modeli latających itp.

Zadaniem OC w życiu prywatnym jest zapewnienie ubezpieczonemu ochrony na wypadek nieumyślnie spowodowanych przez niego szkód osobowych i rzeczowych. Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które – podobnie jak każde inne ubezpieczenie – opiewa na określoną sumę gwarantowaną. To oznacza, że do takiej kwoty ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową za skutki szkód, które ubezpieczony wyrządził osobom trzecim.

Należy przy tej okazji podkreślić, iż odszkodowanie wypłacane z tytułu OC w życiu prywatnym nie trafia do sprawcy, a do strony poszkodowanej.

OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie mieszkania

Kupując ubezpieczenie mieszkania lub domu warto pomyśleć o poszerzeniu polisy o OC w życiu prywatnym. Dlaczego? Powodów jest sporo. Zalanie mieszkania sąsiadowi, uszkodzenie zaparkowanego auta, upadek przechodnia na nieośnieżonym chodniku należącym do prywatnej posesji, pogryzienie przechodnia przez psa, zbicie szyby – to tylko niektóre z sytuacji, które mogą przytrafić się każdemu.

Finansowe konsekwencje przypadkowych zdarzeń mogą się okazać niezwykle dotkliwe dla domowego budżetu, lepiej zatem wybiegać myślami w przyszłość i zadbać o stosowne zabezpieczenia. Ryzyka pewnych zdarzeń nie da się wykluczyć, ale przed ich skutkami można się ochronić. Trzeba oczywiście brać poprawkę na wykluczenia z ochrony oraz na to, że OC w życiu prywatnym dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych w czasie wolnym.

Ubezpieczony musi więc liczyć się z tym, że jeśli spowodował zdarzenie podczas wykonywania obowiązków służbowych, towarzystwo ubezpieczeniowe najpewniej odmówi wypłaty odszkodowania. Podobnie jest wówczas, kiedy poszkodowanymi są członkowie najbliższej rodziny, np. rodzeństwo czy rodzice.

Omawiając tematy związane z nieruchomościami mieszkalnymi, nie sposób pominąć kwestii związanych z najmem. Zarówno osoba wynajmująca lokal, jak i najemca, powinni posiadać OC w życiu prywatnym. Lokatorom często brakuje świadomości, iż nierzadko to oni odpowiadają za szkody wyrządzone w cudzym mieszkaniu – nie chroni przed nimi OC, jakie posiada właściciel. OC w życiu prywatnym pozwala w takiej sytuacji uniknąć sporów i niejasności – sprawa jest załatwiana polubownie i bez zagrożenia procesem sądowym. W ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć specjalne pakiety ubezpieczeniowe dedykowane najemcom.

OC w życiu prywatnym a wyjazd turystyczny

Wyjazd turystyczny to bardzo popularny sposób na spędzenie urlopu, niemniej prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zdarzeń nie da się wyeliminować. Również i podczas wakacji spędzanych poza miejscem zamieszkania, np. za granicą, można niechcący zarysować karoserię czyjegoś samochodu, uszkodzić drogi sprzęt sportowy lub fotograficzny czy spowodować upadek, wskutek którego ktoś dozna obrażeń.

Uwaga – z zakresu ochrony ubezpieczyciele wyłączają szkody spowodowane podczas uprawiania sportów wyczynowych. Tego rodzaju ryzyka należy ubezpieczyć poprzez wykupienie stosownego rozszerzenia w polisie turystycznej – jest nim ubezpieczenie sportów ekstremalnych i/lub wysokiego ryzyka.

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują ochroną te same dyscypliny, dlatego trzeba koniecznie zapoznać się z warunkami umowy oferowanej przez danego ubezpieczyciela.

OC w życiu prywatnym – kiedy nie zadziała?

Wykaz zdarzeń nieobjętych ochroną z tytułu OC w życiu prywatnym jest zamieszczony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), gdzie są szczegółowo określone warunki korzystania z danej polisy. OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie zazwyczaj oferowane w pakiecie z inną polisą, np. omówionymi powyżej mieszkaniową i turystyczną, a także na życie. Nie musi to być jednak regułą, czego przykładem są wspomniane już polisy dla najemców lokali mieszkalnych.

Skuteczność ubezpieczenia OC w życiu prywatnym można sprowadzić do prostej zasady: ubezpieczenie zadziała, jeśli szkoda została spowodowana nieumyślnie, a sprawcę da się ustalić jednoznacznie. Zakres ochrony wynikający z OC w życiu prywatnym zależy od ubezpieczyciela i wybranej opcji ubezpieczenia, jednakże z ochrony wykluczone są m.in. szkody spowodowane:

 • celowo,
 • pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • wskutek użycia broni palnej – w tym także podczas polowania,
 • w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych – wlicza się w to czas potrzebny na pokonanie drogi do pracy i powrót,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych/wysokiego ryzyka,
 • kierowaniem pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień,
 • uczestnictwem w zawodach sportowych,
 • budową lub remontem domu,
 • przez pomoc domową – pod warunkiem, że szkody powstały przy czynnościach niewchodzących w zakres jej obowiązków (tu warto nadmienić, iż również osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowej powinny mieć wykupione OC w życiu prywatnym).

Bardzo często OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód na niektórych przedmiotach, np. dziełach sztuki, papierach wartościowych czy gotówce.

OC w życiu prywatnym – ile to kosztuje?

Koszt OC w życiu prywatnym jest zróżnicowany – w zależności od umowy i wynikającego z niej zakresu ochrony oraz od kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za pomocą specjalnych kalkulatorów polis (na życie, turystycznych, mieszkaniowych etc.) można przeprowadzić kalkulację składki z dodatkiem w postaci omawianego ubezpieczenia lub bez.

Najtańszy wariant kosztuje zwykle poniżej 10 zł w skali roku, jednak niska suma gwarantowana ubezpieczenia to mniej skuteczna ochrona. Warto zatem zdecydować się na składkę o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt złotych wyższą w zamian za poczucie komfortu i gwarancję bezpieczeństwa. Rzecz jasna oprócz tego wskazane jest zainteresować się innymi rozszerzeniami w polisie proponowanymi przez ubezpieczyciela, co pozwala zyskać kompleksową ochronę skrojoną na miarę indywidualnych potrzeb.

Kupujesz OC? O tym pamiętaj!

Bez względu na to, czy OC w życiu prywatnym stanowi dodatek do polisy mieszkaniowej, czy jest samodzielnym ubezpieczeniem, kluczowymi przesłankami decydującymi o jego wyborze są wysokość sumy gwarantowanej i zakres ochrony. Na OC nie opłaca się oszczędzać – to nieduży wydatek w zamian za niemałe korzyści oraz pewność, że ubezpieczenie w 100 proc. pokryje koszt likwidacji szkody.